Vandet fra Lille Næstved Vandværk, både råvand og drikkevand analyseres i henhold til et analyseprogram fastsat af de offentlige myndigheder. Vandværkets kontrolplan for 2018- 2022 kan ses her.

Link til vandanalyser:

Rentvandanalyser

Boringskontroller - DGUnr 221. 883 (Boring 4)

Boringskontroller - DGUnr 221. 900 (Boring 5)

Boringskontroller - DGUnr 221. 983 (Boring 6)

Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra Danske Vandværker

 

Hårdhed 
Drikkevandet i Lille Næstved Vandværks forsyningsområde betegnes som hårdt vand, det vil sige ca.16-18 odH. 

Vandkvalitet

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Analyserne foretages af Eurofins Danmark, og analyseresultaterne sendes til vandværket, tilsynsmyndighederne og embedslægen. 

Orientering om pesticidnedbrydningsproduktet (fra Miljø- og Fødevareministeriet)

Velkommen til Lille Næstved Vandværk

Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 28. august 1934. Lille Næstved Vandværk forsyner 2.598 forbrugsenheder (husstande og udlejningsejendomme) med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Fra vandværket udpumpes årligt ca. 271.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vores driftsansvarlig straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.